Bookmark and Share

Search:

Home

Gebede

Click the Tabs above to see the listing information.

Contact Us
Name:
Surname:
Telephone:
Email:
Message:
Security Check
Type the characters that you see in this picture.
Contact Number: 083 653 0021
Email Address: hoffmanstephan@yahoo.com
Website:
Address:

 Erediens tyd: 9:30

 

VISIE
Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld

MISSIE
Om werklik Kerk van Christus te wees deur te fokus op:
 • viering
 • gemeenskap
 • diens
 • getuienis
Daarom wil die NHK as gemeenskap van gelowiges ons geloof in Jesus Christus in woord en lied vier, mense dien en van die verlossing in Christus getuig.
Op hierdie weg sal ons deurgaans die volgende waardes handhaaf:
 • nederigheid in ons lewe voor God
 • nugterheid in ons omgang met die Woord
 • menslikheid in ons verhoudings met mekaar en ander mense
Dit wil ons nastreef deur:
 • gehoorsame uitlewing van die Woord
 • deurleefde en eietydse prediking
 • entoesiastiese uitdra van die Evangelie
 • visioenere leierskap op alle terreine
 • liefdevolle ondersteuning van alle mense in nood
 • op die uniekheid van Christus en sy Kerk te fokus


    

 

Oor die amp van die predikant

Die predikant of dominee word deur God geroep, om die gemeente van Jesus Christus met liefde te dien. Predikante maak ook soos alle ander sondaar mense baie foute en leef saam met die gemeente onder die genade van God. Die Predikant is net soos die diakens of ouderlinge nie heiliger of beter as enige ander gelowige nie. Die predikant se grootste werk is om die blye boodskap van die verlossing deur Jesus Christus te verkondig, hy of sy moet daarom baie tyd aan Bybelstudie spandeer, sodat hulle die Woord suiwer kan verkondig. Die predikant moet gedurig besig wees om vir die gemeente te bid en mense in nood by te staan en te bemoedig. Die predikant moet ook die kerkraad en lidmate toerus vir hul dienswerk in die kerk.
 
 
Tradisioneel word die ouderling binne ons kerk in die algemeen beskou as ‘n persoon wat besig is om opsig te hou oor die gemeente en die predikant. Alhoewel hierdie take, deel is van die werk van ‘n ouderling, sou dit hartseer wees wanneer dit as die enigste werk van ‘n ouderling gesien word. Opsig moet verstaan word as omsien, omgee en versorg. ‘n Ouderling behoort in die eerste plek iemand te wees wat vanuit die Liefde van God in Christus, deur die Woord en die Gees leef met dankbare gehoorsaamheid, in liefde teenoor die medegelowiges en die wêreld. Hierdie liefde behoort sigbaar te word in die leer en lewe van die ouderling. Net soos die predikant deur die gemeente van God, onder leiding van die Heilige Gees, geroep word, is die werk van die ware ouderling ook ‘n roeping. God roep ons om saam Sy kudde op te pas en na sy lammers (die jeug) om te sien, hulle te versorg, te beskerm, te lei en vir hulle te bid.Ten einde hierdie werk goed te kan verrig, moet ‘n ouderling net oor ‘n paar eienskappe beskik:
 
           Hy of sy moet die Woord van God lees en bestudeer
           Hulle moet waarlik oortuig wees van die verlossing in Jesus Christus.
           Hulle moet in dankbare gehoorsaamheid, met liefde teenoor God en ander leef.
           Hulle moet waarlik vir die lidmate lief wees, omgee en sorg.
           Hulle moet die begeerte hê om die evangelie van Jesus Christus met die wêreld te deel.
U sien dus dat die vereiste vir ‘n goeie ouderling, nie groot geleerdheid, mag of iets dergeliks is nie, maar eerder ‘n goeie opregte gesindheid veronderstel. Dit is God wat roep en toerus deur Sy Woord en Gees. Vertroue in Hom en ‘n afhanklike lewe voor Hom, is die beste toerusting.
 
MAG U, SO OUDERLING WEES, DAT MENSE GRAAG DEEL VAN DIE KERK SAL WIL WEES,OMDAT HULLE DIE EWIGE KRAG VAN GOD SE LIEFDE IN U VOORBEELD ERVAAR! 
 
 
 
Die ouderlinge moet die gemeente versorg, beskerm, regeer, lei, toerus en
oppas, deur in liefde vir almal om te gee. Die ouderlingevergadering doen hulle
werk deur middel van wyke wat soos omgee groepe funksioneer en spesifieke
werkgroepe wat onder leiding van verantwoordelike ouderlinge (sameroepers)
die lidmate toerus en begelei om diensbaar te wees. Werkgroepsameroepers
doen verslag aan die ouderlingevergadering oor die vergaderings, beplanning,
doelstellings, aksieplanne, projekte en aktiwiteite van hul werkgroepe.
 
Die volgende werkgroepe behoort binne die gemeente te funksioneer:
Werkgroep en funksie:
 
1) Bybelverspreiding en Publikasies – Versprei Bybels en kerklike lektuur.
2) Erediens, prediking en Bybelstudie – Sorg dat erediens, prediking, Bybelstudies en gebedsgroepe reg funksioneer en ‘n opbouende en positiewe ervaring vir almal is.
3) Gemeentebou en reklame - Poog voortdurend om die gemeente na bo, binne en buite te laat groei.
4) Apostolaat – Doen evangelisasie en sendingwerk.
5) Kategese en jeugwerk – Leer kleuters, H/S & L/S kinders en jongmense, laat hul tuis kom in die kerk.
6) Ekumene – Skakel en handhaaf goeie verhoudinge met ander kerke en groepe in die samelewing.
7) Etiese sake – Ondersoek en maak aanbevelings oor sake wat die leer van die kerk en die etiese uitlewing behels

Elke ouderling behoort by een werkgroep in te skakel en aktief te werk as
sameroeper of lid. Soveel as moontlik lidmate behoort by elke werkgroep betrek
te word. Wyke (omgee groepe) en Werkgroepe is die praktiese metode waardeur
ons die werk van die Here in die kerk en die wêreld doen. Om te dien as ouderling is ‘n wonderlike voorreg, maar ook ‘n verantwoordelikheid en harde werk.

Tradisioneel word die diaken gesien as die persoon wat elke maand ‘n wyk besoek om geld vir die kerk se werk in te samel. Bogenoemde verstaan van die diakenamp is egter ‘n verskraling van wat die dienswerk van die diaken alles behels. Die diaken is primêr verantwoordelik vir die vertroosting van almal in nood en die versorging van hulpbehoewendes. ‘n Diaken behoort in die eerste plek iemand te wees wat met liefde en deernis, ander mense se belange op die hart dra. Die grootste werk van ‘n diaken is dus nie om geld te kollekteer nie, maar eerder om die barmhartigheidsdiens van die kerk te doen. Barmhartigheid is om die liefde en genade wat God aan ons bewys het deur Jesus Christus ook met ander te deel, dit sluit dus geestelike en materiële versorging in. Die diaken (dienskneg) behoort Christus se voorbeeld van onbaatsugtige opoffering te volg. Diakens samel wel die offergawes wat mense na die huis van die Here toe bring in, en sien toe dat hierdie fondse regverdig en met verantwoordelikheid bestuur en versprei word. Hulle beplan en loods ook projekte om fondse vir barmhartigheid te genereer, maar hierdie deel van hul werk is sekondêr en kan nie sonder die regte gesindheid geskied nie. Die diakens is die netwerk wat mense wat seerkry en val, vang en regop help met deernis en versorging. Diakens behoort bewus te wees van die omstandighede in elke huis en met belangstelling en liefde te luister, te kyk en te help waar daar nood is. Voortdurende kommunikasie tussen die diaken, ouderling, NHSV, kategeet en predikant is noodsaaklik, omdat die diaken as te ware die ore en oë van die gemeente is. Elke diaken behoort ook by ‘n diensgroep in te skakel en te dien.    
 
Die diaken word geroep om elke dag besig te wees met praktiese liefdesdiens, om so op ‘n sigbare manier, die liefde van God met die wêreld te deel!
 
 
Die diaken se dienswerk word in ons kerk d m v spesifieke diensgroepe gedoen.
Die diensgroep sameroepers doen verslag aan die diakensvergadering oor hul beplanning, vergaderings, aksies en projekte. Die volgende diensgroepe behoort in die gemeente te funksioneer:
 
Diensgroep en funksie:
 
1) Siekes – Besoek en vertroos siekes en mense in nood.
2) Materiële nood – Sorg dat armes voedsel, klere en skuiling ontvang en bemagtig word om vir hul self te sorg
3) Trauma en begrafnisse – Vertroos en gee hoop aan mense in die aangesig van die dood.  
4) Gasvryheid en nuwe intrekkers – Verwelkom kerkgangers en laat nuwe intrekkers tuis kom.
5) Huwelik en gesinsorg – Verryk, versterk en bou huwelik, gesinsbande en vriendskapsbande.
6) Bejaarde sorg – Versorg en bejaardes en eensames fisies en geestelik-emosioneel.
7) Chemiese afhanklikheid – Staan Chemiese afhanklikes en gesinne by. Voorkomend en nasorg.
8) NHSV – Doen barmhartigheidsdiens in kerk, gemeente en gemeenskap. Ondersteun die diakens en kerkraad in die praktiese uitlewing van die geloof.
 
Elke diaken behoort by een van hierdie diensgroepe betrokke te wees as sameroeper of lid. Die diensgroepe behoort soveel as moontlik lidmate te betrek by die dienswerk van die kerk en aan elkeen ‘n geleentheid te gee om hul besondere talente uit te leef.
 
Om ‘n diaken te wees is ‘n wonderlike voorreg en geleentheid om te antwoord op God se barmhartigheid teenoor ons. Diakenskap is egter ook ‘n groot verantwoordelikheid en vereis deursettingsvermoë, liefde en harde werk.   
 
 

 

© 2019 Vaalharts.com Valley | www.vaalharts.com | Admin | Disclaimer